Redakcja Kontakt Opinie Dla okulistówOpinia prawna w sprawie refundacji przez pracodawcę kosztów zakupu okularów

Piotr Skolimowski

Zgodnie z przepisem § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić każdej osobie zatrudnionej, w tym praktykantom i stażystom, na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w tym okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza.

Wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, muszą wykazać potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pod warunkiem, że osoba ta użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Każda osoba zatrudniona na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy, musi przede wszystkim zgłosić pracodawcy potrzebę odbycia badań profilaktycznych, następnie otrzymać skierowanie na takie badania, a następnie o ile lekarz w orzeczeniu wskaże na potrzebę używania w czasie pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy okularów korygujących wzrok, to pracodawca powinien ponieść koszty zapewnienia pracownikowi okularów.

Każda osoba zatrudniona u pracodawcy, chcąc skorzystać z tego uprawnienia, musi wystąpić do pracodawcy z podaniem o dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych, pod warunkiem, że jest zatrudniona w charakterze pracownika na stanowisku z monitorem ekranowym oraz, że wyniki badań profilaktycznych przeprowadzonych w ramach obowiązkowej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, na zajmowanym stanowisku pracy. Lekarz okulista musi więc wyraźnie zalecić stosowanie okularów korekcyjnych podczas pracy na określonym stanowisku pracy.

Wobec znacznie zróżnicowanych cen soczewek okularowych i opraw pracodawca może mieć wątpliwości co do obowiązku ponoszenia pełnych kosztów wykonania okularów. Wydaje się więc, że ze względów słuszności, pracodawca powinien ponosić pełny koszt robocizny i szkieł o parametrach oznaczonych przez lekarza. Nie ma natomiast przeszkód, aby pracodawca ograniczył swój udział w ponoszeniu kosztów oprawy poprzez ustalenie kwoty partycypacji, nie niższej jednak, niż koszt oprawy odpowiadającej co najmniej standardowi podstawowemu. Oznacza to, że pracodawca może podać konkretną kwotę, do której zwraca pracownikowi koszty zakupu opraw.

Refundacja soczewek kontaktowych

Polskie przepisy odbiegają w tym zakresie od uregulowań Unii Europejskiej. Dyrektywa Rady z dn. 29 maja 1990 r. zakłada, że pracodawca refunduje zarówno zakup okularów oraz soczewek kontaktowych. Nasze przepisy nie mówią wprost o soczewkach kontaktowych, co niestety oznacza, że dyrektywa unijna nie została w pełni implementowana w naszym kraju. Według najnowszej interpretacji przepisów przez Państwową Inspekcję Pracy, dochodzenie pokrycia kosztów zakupu soczewek kontaktowych, możliwe jest jedynie na drodze sądowej.


Dodatkowo warto wspomnieć, że każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi przemiennie pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nie przekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Autor jest radcą prawnym
w Kancelarii Radcy Prawnego w Łodzi
ul. Dowborczyków 25 lok. 101
tel./fax 042 252 68 92
piotr_skol@interia.pl


Treść rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej


Praca przy komputerze w konsekwencji może być początkiem naszych kłopotów ze zdrowiem. Czy wiecie co wpływa na Wasze samopoczucie podczas pracy przy komputerze i jak możecie sobie pomóc?
Ankieta dzięki uprzejmości


 
 
Copyright © Linea Optica 2008 - 2021